KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva  na deň 30.04.2020 (štvrtok) o 16.00 hod. do Spoločenského domu, Na Pažite 479/5, Kamenec pod Vtáčnikom, 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.4.2020 a podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z.  sa  vylučuje verejnosť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Pozvánka – 30.04.2020

PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

KAMENEC  POD  VTÁČNIKOM

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  č. 245/2008, § 59, ods. 3    ( Školský zákon ), po dohode so zriaďovateľom  Obec Kamenec pod Vtáčnikom, riaditeľka materskej školy oznamuje, že

PODÁVANIE  ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY KAMENEC  POD VTÁČNIKOM  NA ŠKOLSKÝ   ROK 2020/2021

sa uskutoční od 30.4.2020 do 31.5.2020

elektronickou formou na adresu :

                                                    ms.kamenec@gmail.com

  • alebo poštou na adresu : Materská škola, Na Pažite 496/7, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom
  • prípadne vhodením do schránky materskej školy,  ktorá je umiestnená pri vchodových dverách materskej školy, na ulici Na Pažite 496/7, Kamenec pod Vtáčnikom

 Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy môžete:

– nájsť na webovej stránke obce Kamenec pod Vtáčnikom : www.kamenec.sk

– vyzdvihnúť v budove MŠ s dodržaním všetkých preventívnych hygienických opatrení – ochrana tváre, ochranné rukavice… každý pondelok v čase

          od 12:00hod. – do 13:30hod. 

– Zákonný zástupca môže podať aj ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť na tlačive materskej školy. V tomto prípade sa vyžaduje uviesť základné údaje o dieťati ( meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, identifikačné údaje zákonných zástupcov – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontakt na účely komunikácie ).

 Žiadosť sa podáva bez lekárskeho potvrdenia.

Lekárske potvrdenie doloží zákonný zástupca dodatočne, po ukončení platnosti opatrení vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19. Ak zákonný zástupca dieťaťa do času vydávania rozhodnutia o prijatí nedoloží potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

V prípade ak sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nevyžaduje. Ak zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami dodatočne nepredloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Bližšie informácie – Prijímanie detí do MŠ Zápis 2020-2021

Príloha – Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2020

Okresný úrad Prievidza a Úrad verejného zdravotníctva SR zasielajú nasledovné informačné materiály ohľadom koronavírusu:

19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia

Telefónna linka pre dôchodcov v našej obci

Opatrnenia ÚVZ SR

Opatrenie_statna_karantena_04042020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia.

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-1-aprila-dochaza-k-dalsim-upravam-v-uradnych-hodinach-pracovisk-mv-sr-dolezite-info-pre-obcanov-a-podnikatelov

UZNESENIE VLÁDY č 169 z 27 03 2020

ZMENA rezimove opatrenia HH SR 24_3_2020 uzavretie nedeľa (002)

karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020

Zmena úradných hodín Okresný úrad Policajný zbor

rozhodnutie_HH_SR_karantena_12_03_2020

opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Informácia – koronavírus

Koronavirus_biely_A5

Koronavirus_modry_A5

Letak_SD_cistych_ruk_2020

Koronavirus_odporucania

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1767

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com