KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

GEOPORTÁL

geoportal

MUDr. Poliaková z obvodnej ambulancie Zdravotného strediska v Bystričanoch oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 31.05. do 02.06. 2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. V akútnych prípadoch ju bude zastupovať MUDr. Magátová  z ambulancie v Oslanoch.

Obec Kamenec pod Vtáčnikom oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľností a dane za psa, že dane sa budú vyberať v čase od 02. 05. – 31.05. 2017  v kancelárii správa daní a poplatkov (prízemie) od pondelka do štvrtka v čase od 7.30 – 16.00 hod. a v piatok od 7.30 – 13.00. hod.

Základná škola v Kamenci pod Vtáčnikom Vás srdečne pozýva na slávnostnú akadémiu ku Dňu matiek, ktorá sa uskutoční 17.mája 2017, t.j. v stredu o 16,00 hod. v Spoločenskom dome. Zároveň pozývame všetky deti na tvorivé dielničky s názvom Srdiečko pre mamičku, ktoré budú prebiehať po ukončení akadémie. Deti si môžu vlastnoručne vytvoriť pekný darček pre mamičku alebo starú mamu. O občerstvenie je postarané. Tešia sa na Vás žiaci aj učitelia školy.

Obec Kamenec pod Vtáčnikom, v zastúpení starostom obce Ing. Dušanom Ďurišom,  v súlade s ustanoveniami § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľka Materskej školy Kamenec pod Vtáčnikom. Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi poslať alebo osobne doručiť v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 05.06.2017 do 8,00 hod. na adresu: Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Obecný úrad,  Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom.

Príloha: Vyhlásenie výberového konania – riaditeľka MŠ

Obecný úrad v Kamenci pod Vtáčnikom a priaznivci turistiky Vás srdečne pozývajú na jednodňový zájazd do Pieninského národného parku. Zájazd je spojený s plavbou na pltiach a  návštevou Červeného kláštora. Zájazd sa uskutoční  dňa 17.06.2017. Poplatok za autobusovú dopravu je 10 €. Nahlásiť sa môžete u pána Rudolfa Astaloša, Na Papiereň 387/10, Kamenec pod Vtáčnikom.

Príloha – Plagát – Zájazd – Pieninský národný park

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1.810

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

Rekreácia

POČASIE

Počasie Kamenec pod Vtáčnikom - Svieti.com