KAMENEC POD VTÁČNIKOM

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Dňa 20.04.2022 sa v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi konalo kultúrne podujatie KULTÚRA 2021 – Výročné oceňovanie nositeľov kultúry na Hornej Nitre. Za  obec Kamenec pod Vtáčnikom nominoval starosta obce pána Jozefa Brablíka, (in memoriam) a hudobnú skupinu KapeLLka. Cenu za príbuzných pána Brablíka prevzal starosta obce, za  hudobnú skupinu KapeLLka si ocenenie prevzali Peter Pisár s manželkou Ivicou.  Pán Jozef Brablík sa v roku 2021 dožil krásnych 90. rokov. Hoci nebol kamenčianskym rodákom, v obci žil od roku 1961. Bol archeológ, technik, amatérsky výtvarník. Popri inej profesii, nie vždy vzdialenej výtvarnej tvorbe, sa venoval výtvarníctvu od svojej mladosti, predovšetkým kresbe a maľbe zátiší a krajiniek. Hudobná skupina KapeLLka po prvýkrát hrala v máji 2006 pri sobáši v miestnom kostole.  V roku 2021 oslávili svoje 15. výročie. Je to zoskupenie mladých muzikantov, ktorí spolu vystupujú na rôznych oslavách, kultúrnych podujatiach nielen v okrese ale aj v zahraničí. Ich repertoár je veľmi rôznorodý, zahŕňa klasické inštrumentálne skladby, írske ľudové melódie, pop-rock až world music. Za reprezentáciu našej obce im ďakujeme.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY  KAMENEC  POD  VTÁČNIKOM

 V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, § 59, ods. 3 ( Školský zákon ), po dohode so zriaďovateľom Obec Kamenec pod Vtáčnikom, riaditeľka materskej školy oznamuje, že

 ZÁPIS DETÍ  DO MATERSKEJ ŠKOLY KAMENEC  POD VTÁČNIKOM NA  ŠKOLSKÝ  ROK   2022/2023

sa uskutoční od 01.05.2022 do 31.05.2022

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je možné doručiť:

     –     formou e-mailu na adresu:ms.kamenec@gmail.com

     –     poštou na adresu :  Materská škola,Na Pažite 496/7, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom

     –     elektronicky do elektronickej schránky materskej školy vedenej na Slovensko.sk, prostredníctvom elektronického   dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

     –      vhodením do schránky materskej školy umiestnená pri vchode Spoločenského domu

      –     osobne, miestom podávania žiadosti je materská škola

 

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžete:

– stiahnuť na tomto odkaze: Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2022/2023 

– vyzdvihnúť osobne v budove MŠ a to pondelok- streda v čase od 12:00  do 13:30hod.

– Zákonný zástupca môže podať aj ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť na tlačive materskej školy. V tomto prípade sa vyžaduje uviesť základné údaje o dieťati ( meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, údaj o povinnom očkovaní,identifikačné údaje zákonných zástupcov – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, kontakt na účely komunikácie ).

 

POVINNÉ  PRÍLOHY  ŽIADOSTI

 

  1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa v zmysle § 59, ods. 4 zákona 245/2008 Z.z.(Školský zákon)
  2. V prípade ak sa jedná o dieťa so špeciálne výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca k žiadosti predloží:

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie obsahujúce informácie o špeciálnych výchovno – vzdelávacích potrebách dieťaťa

odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast. ( Toto odporúčanie môže byť aj súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.) – §59, ods.5 zákona 245/2008 Z.z.(Školský zákon)

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú všetky deti spĺňajúce podmienky v zmysle §59 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon )  a to deti : 

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a dovŕšia  5 rokov veku do 31. 08. 2022(vrátane),ktorý predchádza  septembru školského roka2022/2023a od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.
  • deti s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania
  • deti, ktoré nedovŕšia k 31.08.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú spravidla deti

od troch do šiestich rokov  veku dieťaťa

Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú  splnené osobitné požiadavky

( hygienické, bezpečnostné, personálne, kapacitné).

  Ďalšie podmienky prijímania určené riaditeľkou po prerokovaní v pedagogickej rade a po dohode so zriaďovateľom:

Ktoré sa budú uplatňovať v prípade , ak počet evidovaných žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023 bude vyšší ako voľná kapacita materskej školy:

  • deti zamestnaných zákonných zástupcov, ktoré k 1. septembru 2022 dovŕšili tri roky veku a ktoré nastúpia do materskej školy do 15. septembra 2022.
  • deti zo spádovej oblasti materskej školy (s trvalým pobytom Kamenec pod Vtáčnikom)
  • V prípade, že dieťa z dôvodu nedostatku voľnej kapacity v materskej škole nebude zaradené na predprimárne vzdelávanie od 1. septembra 2022, bude zaradené do poradovníka, o čom bude zákonný zástupca dieťaťa informovaný.

Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy, ktoré vydá do 30.júna 2022.

                      

Božena  Žišková, riaditeľka MŠ Kamenec pod Vtáčnikom

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00

OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE