OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Rastislav Petras

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

V prípade otázok kontaktujte Obecný úrad,  Ing. Iveta Rybárová, tel. kontakt 046/5465015, e-mail: podatelna@kamenec.sk

Informatívne video SODB 2021 on Vimeo

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – Klik k lepšej budúcnosti – YouTube

Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní? – YouTube

Zákon č_223-2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov

Opatrenie Štatistického úradu SR č.44/2020-Z.z.

 

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu:                                            Kompostéry pre obec Kamenec pod Vtáčnikom

ITMS2014+:                                                    310011L286

Miesto realizácie projektu :                          Obec Kamenec pod Vtáčnikom

Kód Výzvy :                                                    OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program:                                       Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom:                          Kohézny fond

Prioritná os:                                                   Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej    infraštruktúry

Hlavné aktivity projektu:                              Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

Konkrétny cieľ:                                             Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním                   na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

 

Výška nenávratného finančného príspevku:                      80 104,95 €

Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Podpora rozvoja športu na rok 2018

  • podprogram č. 2 výstavba detských ihrísk

Projekt:  č. 4756

Miesto realizácie projektu: CKN p. č. 394/1, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom

Názov projektu: Výstavba detského ihriska v obci Kamenec pod Vtáčnikom

Názov a sídlo prijímateľa : Obec Kamenec pod Vtáčnikom

sídlo: Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, Slovenská republika

konajúci: Ing. Dušan Ďuriš, starosta obce IČO: 00138167  DIČ: 2021201677

Dátum skončenia realizácie projektu : do 15.12.2018

Riadiaci orgán :    Úrad vlády

Námestie slobody 1

813 70  Bratislava 1

IČO: 00 151 513

Výška poskytnutého príspevku : 9 500,- EUR (slovom deväťtisícpäťstoeur)

Celkové náklady: 12 476,25 €

 

 

 

 

 

 

Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

z kapitoly Ministerstva vnútra SR

 

 

Miesto realizácie projektu: Kamenec pod Vtáčnikom

Výzva: č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017

Názov projektu: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Kamenci pod Vtáčnikom

Názov a sídlo prijímateľa : Obec Kamenec pod Vtáčnikom

sídlo: Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, Slovenská republika

konajúci: Ing. Dušan Ďuriš, starostka obce IČO: 00138167  DIČ: 2021201677

Dátum začatia realizácie projektu : 09/2018

Dátum skončenia realizácie projektu : 12/2018

Riadiaci orgán : Ministerstvo vnútra SR

sídlo: Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava  IČO: 00151866

Výška poskytnutého príspevku : 30 000,- EUR (slovom tridsaťtisíc eur), čo predstavuje 95,00% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu

1 2 3 14
OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE