OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

podatelna

Dňa 27.7.2021 bola doručená na Obecný úrad v Kamenci pod Vtáčnikom starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu „Petícia za záchranu tzv. „Dedinskej lúky“, kde podpísaní občania v súvislosti so zámerom obce Kamenec pod Vtáčnikom, týkajúceho sa prenájmu obecného pozemku, parcela E-KN, 2-135, TTP o výmere 35 657 m2, LV č.1  žiadali, aby uvedený pozemok nebol poskytnutý na prenájom pre stavby na komerčné účely a to hlavne z dôvodu možného negatívneho dopadu na životné prostredie (čistička odpadových vôd a pod.).  Dňa 6.8.2021 poslanci obecného zastupiteľstva prekontrolovali správnosť petície a počet správne vyplnených údajov uznali ako postačujúci na to, aby bola petícia prijatá a nežiadajú opravu chybných údajov. Z tohto dôvodu  podľa § 5d ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. z. boli členovia petičného výboru pozvaní na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 12.08.2021 o 16:30 hod., do Spoločenského domu, Na Pažite 479/5, Kamenec pod Vtáčnikom, kde bola petícia prerokovaná a členom petičného výboru bolo umožnené vystúpiť v rámci rokovania.

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola petícia prerokovaná a bolo prijaté nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 192/2021

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:

a) Berie na vedomie petíciu vo veci neposkytnutia pozemku, parcela č. E-KN, 2-135, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 35 657 m2, tzv. Dedinská lúka, aby uvedený pozemok nebol poskytnutý na prenájom pre stavby na komerčné účely a to hlavne z dôvodu možné negatívneho dopadu na životné prostredie (čistička odpadových vôd a pod.) predloženou Ivanom Minichom, povereným petičným výborom na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy.

b) Berie na vedomie pozvanie na zasadnutie obecného zastupiteľstva adresované zástupcom petície a členom petičného výboru.

c) Berie na vedomie vystúpenie zástupcov petície a členov petičného výboru.

d) Berie na vedomie vystúpenie k petícií starostu obce

e) Berie na vedomie prerokovanie petície vo veci neposkytnutia pozemku, parcela č. E-KN, 2-135, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 35 657 m2, tzv. Dedinská lúka, aby uvedený pozemok nebol poskytnutý na prenájom pre stavby na komerčné účely a to hlavne z dôvodu možné negatívneho dopadu na životné prostredie (čistička odpadových vôd a pod.) predloženou Ivanom Minichom, povereným petičným výborom na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy.

f) Sa nestotožňuje s návrhmi uvedenými v petícií, nakoľko ich nepovažuje za dostatočne relevantné, pretože prínosy takéhoto využitia majetku obce prevažujú nad potencionálnymi nezdokumentovanými negatívnymi vplyvmi takéhoto využitia.

g) Konštatuje, že nenachádza rozpor doterajšieho postupu obecného zastupiteľstva a starostu obce so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi nakladanie s majetkom obce.

MUDr. Gogová z ambulancie v  ENO Zemianske Kostoľany oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od  30.8.2021 – 5.9.2021 vrátane, nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. V akútnych prípadoch ju bude zastupovať MUDr. Marcinka v obvodnej ambulancii v Zdravotnom stredisku v Zemianskych Kostoľanoch.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza (ďalej RVPS Prievidza)  v prílohe zasiela

MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

č.j. 7885/2021-100 zo dňa 2.8.2021 vydané ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky v súvislosti so zabránením šírenia nákazy africký mor ošípaných (AMO)

Ku dnešnému dňu je RVPS Prievidza v oblasti nezaradenej v časti I, II a III prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) 2021/65 – tzv. „free zóna“

Žiadame najmä užívateľov poľovných revírov, chovateľov ošípaných, spracovateľov mäsa o ich naštudovanie a dôsledné dodržiavanie. Veľmi dôležitá je prevencia zabránenia výskytu AMO v našom regióne, nakoľko toto ochorenie sa vyznačuje vysokou morbiditou a mortalitou (85 – 100%) a spôsobuje rozsiahle hospodárske škody u diviačej zvery a najmä v chovoch ošípaných.

Mimoriadne núdzové opatrenia AMO

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE