OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

podatelna

 TIESŇOVÉ ČÍSLA
112 tiesňové volanie (jednotný záchranný systém) 
150 hasiči
155 záchranná zdravotná služba
158 polícia
0850 111 313   linka záchrany
 PORUCHY
0800 123 777 porucha pevnej telefónnej linky
0800 159 000 ELEKTRIKA – poruchová linka SSE-Distribúcia, a.s.
0850 111 234   VODA – poruchová linka Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
0850 111 727 PLYN – poruchová linka SPP – Distribúcia

Všeobecne záväzné nariadenia

2022

VZN 1-2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach

Smernica  obce o stanovení úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku a ostatné poplatky obce 1/2022

2021

VZN 1-2021 o povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole

VZN 2-2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach

VZN 3-2021 o organizácií miestneho referenda v obci

VZN 4 -2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Kamenec pod Vtáčnikom

VZN 5-2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 6-2021 o dani z nehnuteľností

VZN 7-2021 o miestnej dani za ubytovanie

2020

VZN č. 1/2020 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb  čas predaja

VZN č. 2/2020  o nakladaní s nájomnými  bytmi vo vlastníctve obce Kamenec pod Vtáčnikom

VZN 3/2020- o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2019

VZN 1-2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach

Smernica obce o stanovení úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a ostatné poplatky obce

VZN 3-2019 – o dani z nehnuteľností

2018

VZN 3/2018 o miestnej dani za ubytovanie

2017

VZN 3/2017 O poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom

VZN č. 4/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov

VZN č. 5/2017 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu  Obce Kamenec pod Vtáčnikom

2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 O povinnej školskej dochádzke

VZN č. 5/2016 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom


2015

Dodatok č. 1 k VZN 7/2007 o pohrebníctve

VZN 3/2015 O poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Kamenec pod Vtáčnikom


2014

VZN 2/2014 – O poskytovaní opatrovateľskej služby


2013

VZN 4/2013 – O používaní zábavnej pyrotechniky


2012

VZN 3/2012 – Trhový poriadok obce

VZN 4/2012 – O niektorých podmienkach držania psov na území obce


2011

VZN 5/2011 – O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác

VZN 6/2011 – O pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb


2010

VZN 4/2010 – O povinnej školskej dochádzke a jej plnení


2009 

VZN 6/2009 o vyhradení miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu plagátov 

VZN 7/2009 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov a o uverejnení zoznamov kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, pre voľby do do orgánov samosprávnych krajov, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a voľby do Európskeho parlamentu

VZN 9/2009 o stanovení úhrad za donášku stravy

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE