OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

podatelna

     ZÁKLADNÁ ŠKOLA           

   

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Adresa: Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
Telefón: 046 546 5166, 046 546 5350
Fax: 046 546 5166
www: http://www.zskamenec.edu.sk/
 

            LESANKA   Pedagogický útvar:

 

 

 

Riaditeľka školy: PaedDr. Martina EZECHIAŠOVÁ

Mgr. Marcela MACHOVÁ, zástupkyňa riaditeľky školy

Ing. Andrea BAJGÁROVÁ

Bc. Margita BAKOVÁ, vychovávateľka

Mgr. Michaela BARTOVÁ SLUKOVÁ

Ing. Eleonóra BOROVIČKOVÁ

Mgr. Helena FÁBRYOVÁ

Mgr. Iveta HALAČOVÁ

Mgr. František KLEMENT

Mgr. Slavomíra KLEMENTOVÁ

Mgr. Adriana KOVÁČIKOVÁ

Mgr. Denisa LAUROVÁ

    MATERSKÁ ŠKOLA   

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Adresa: Na Pažite 496/7, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
Telefón: 046 546 5168
Naši učitelia:

Božena ŽIŠKOVÁ, riaditeľka materskej školy

Lenka UHLÁROVÁ, učiteľka
Vilma ČAČKOVÁ, učiteľka
Mgr. Iveta MIHOKOVÁ, učiteľka

 

 

 

 

 TIESŇOVÉ ČÍSLA
112 tiesňové volanie (jednotný záchranný systém) 
150 hasiči
155 záchranná zdravotná služba
158 polícia
0850 111 313   linka záchrany
 PORUCHY
0800 123 777 porucha pevnej telefónnej linky
0800 159 000 ELEKTRIKA – poruchová linka SSE-Distribúcia, a.s.
0850 111 234   VODA – poruchová linka Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
0850 111 727 PLYN – poruchová linka SPP – Distribúcia

Všeobecne záväzné nariadenia

2020

pdfVZN č. 1/2020 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb  čas predaja

pdfVZN č. 2/2020  o nakladaní s nájomnými  bytmi vo vlastníctve obce Kamenec pod Vtáčnikom

pdfVZN 3/2020- o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2019

pdf VZN 1-2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach

pdf Smernica obce o stanovení úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a ostatné poplatky obce

pdfVZN 2-2019 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfVZN 3-2019 – o dani z nehnuteľností

2018

pdfVZN 1/2018 o dani z nehnuteľností

pdfVZN 2/2018  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfVZN 3/2018 o miestnej dani za ubytovanie

pdfVZN 4/2018 o dani z nehnuteľností

 

2017

pdfVZN č. 1/2017 O dani z nehnuteľnosti

pdfVZN č. 2/2017 O miestnom poplatku za KO a DSO

pdfVZN č. 3/2017 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom

pdfVZN č. 4/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov

pdfVZN č. 5/2017 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu  Obce Kamenec pod Vtáčnikom

 

2016

pdfVZN č. 1/2016 O dani z nehnuteľnosti

pdfVZN č. 2/2016 O miestnom poplatku za KO a DSO

pdfDodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 O povinnej školskej dochádzke

pdfDodatok č. 2 k VZN č. 5/2010 O stanovení úhrad v oblasti školstva

pdfVZN č. 4/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenec pod Vtáčnikom

pdfDodatok č. 3 k VZN č. 5/2010 O stanovení úhrad v oblasti školstva

pdfVZN č. 5/2016 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom


2015

pdf1/2015 O dani z nehnuteľností na kalednárny rok 2015

pdf2/2015 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfDodatok č. 1 k VZN 7/2007 o pohrebníctve

pdf3/2015 O poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Kamenec pod Vtáčnikom


2014

pdf1/2014 – O dani z nehnuteľností

pdf2/2014 – O poskytovaní opatrovateľskej služby

pdfDodatok č. 2 k VZN 11/2009

pdf3/2014 – O spôsobe náhradneho zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kamenec pod Vtáčnikom

pdfDodatok č. 1 k VZN č. 5/2010 O stanovení úhrad v oblasti školstva


2013

pdf1/2013 – O dani z nehnuteľnosti

pdf2/2013 – O miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

pdf3/2013 – O miestnej dani za psa

pdf4/2013 – O používaní zábavnej pyrotechniky

pdf5/2013 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013


2012

pdf1/2012 – O dani z nehnuteľnosti

pdf2/2012 – O miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

pdf3/2012 – Trhový poriadok obce

pdf4/2012 – O niektorých podmienkach držania psov na území obce


2011

pdf1/2011 – O dani z nehnuteľnosti

pdf2/2001 – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdf3/2011 – O miestnych daniach

pdf5/2011 – O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác

pdf6/2011 – O pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb


2010

pdf1/2010 – O dani z nehnuteľnosti

pdf2/2010 – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdf3/2010 – O miestnych daniach

pdf4/2010 – O povinnej školskej dochádzke a jej plnení

pdf5/2010 – O stanovení úhrad v oblasti školstva


2009 

pdf3/2009 – O miestnych daniach

pdf4/2009 – O sociálnych službách

pdf5/2009 – O stanovení úhrad v oblasti školstva

pdf6/2009 – O vyhradení miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu

pdf7/2009 – O určení miest na vylepovanie volebných plagátov a o uverejnení zoznamov kandidátov pre voľby doorgánov samosprávy obcí,pre voľby do do orgánov samosprávnych krajov, pre voľby do Národnej rady Slovenskej       republiky a voľby do Európskeho parlamentu

pdf8/2009 – O stanovení úhrad v oblasti školstva

pdf9/2009 – O stanovení úhrad za donášku stravy

pdf10/2009 – O stanovení úhrad v oblasti školstva

pdf11/2009 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole, dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2010

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE