OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Všeobecne záväzné nariadenia

2023

VZN č. 1-2023 o opatrovateľskej službe

2022

VZN 1-2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach

Smernica  obce o stanovení úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku a ostatné poplatky obce 1/2022

VZN 2-2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach

VZN 3-2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 4-2022 o dani z nehnuteľností

2021

VZN 1-2021 o povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole

VZN 3-2021 o organizácií miestneho referenda v obci

VZN 4 -2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Kamenec pod Vtáčnikom

VZN 7-2021 o miestnej dani za ubytovanie

2020

VZN č. 1/2020 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb  čas predaja

VZN č. 2/2020  o nakladaní s nájomnými  bytmi vo vlastníctve obce Kamenec pod Vtáčnikom

2019

Smernica obce o stanovení úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a ostatné poplatky obce

2018

 

2017

VZN 3/2017 O poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom

VZN č. 4/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov

VZN č. 5/2017 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu  Obce Kamenec pod Vtáčnikom

2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 O povinnej školskej dochádzke

VZN č. 5/2016 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom


2015

Dodatok č. 1 k VZN 7/2007 o pohrebníctve

VZN 3/2015 O poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Kamenec pod Vtáčnikom


2014

2013

VZN 4/2013 – O používaní zábavnej pyrotechniky


2012

VZN 3/2012 – Trhový poriadok obce

VZN 4/2012 – O niektorých podmienkach držania psov na území obce


2011

VZN 5/2011 – O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác

VZN 6/2011 – O pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb


2010

VZN 4/2010 – O povinnej školskej dochádzke a jej plnení


2009 

VZN 6/2009 o vyhradení miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu plagátov 

VZN 7/2009 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov a o uverejnení zoznamov kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, pre voľby do do orgánov samosprávnych krajov, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a voľby do Európskeho parlamentu

VZN 9/2009 o stanovení úhrad za donášku stravy

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE