OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
HLAVNÉ MENU

Povinné zverejňovanie

Faktúry, zmluvy, objednávky

logo Digitalnemesto new

Všeobecne záväzné nariadenia

2021

pdfVZN 1-2021 o povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole

pdfVZN 2-2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach

pdfVZN 3-2021 o organizácií miestneho referenda v obci

pdfVZN 4 -2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Kamenec pod Vtáčnikom

2020

pdfVZN č. 1/2020 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb  čas predaja

pdfVZN č. 2/2020  o nakladaní s nájomnými  bytmi vo vlastníctve obce Kamenec pod Vtáčnikom

pdfVZN 3/2020- o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2019

pdf VZN 1-2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach

pdf Smernica obce o stanovení úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a ostatné poplatky obce

pdfVZN 2-2019 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfVZN 3-2019 – o dani z nehnuteľností

2018

pdfVZN 1/2018 o dani z nehnuteľností

pdfVZN 2/2018  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfVZN 3/2018 o miestnej dani za ubytovanie

pdfVZN 4/2018 o dani z nehnuteľností

 

2017

pdfVZN č. 1/2017 O dani z nehnuteľnosti

pdfVZN č. 2/2017 O miestnom poplatku za KO a DSO

pdfVZN č. 3/2017 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom

pdfVZN č. 4/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov

pdfVZN č. 5/2017 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu  Obce Kamenec pod Vtáčnikom

 

2016

pdfVZN č. 1/2016 O dani z nehnuteľnosti

pdfVZN č. 2/2016 O miestnom poplatku za KO a DSO

pdfDodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 O povinnej školskej dochádzke

pdfDodatok č. 2 k VZN č. 5/2010 O stanovení úhrad v oblasti školstva

pdfVZN č. 4/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenec pod Vtáčnikom

pdfDodatok č. 3 k VZN č. 5/2010 O stanovení úhrad v oblasti školstva

pdfVZN č. 5/2016 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom


2015

pdf1/2015 O dani z nehnuteľností na kalednárny rok 2015

pdf2/2015 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfDodatok č. 1 k VZN 7/2007 o pohrebníctve

pdf3/2015 O poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Kamenec pod Vtáčnikom


2014

pdf1/2014 – O dani z nehnuteľností

pdf2/2014 – O poskytovaní opatrovateľskej služby

pdfDodatok č. 2 k VZN 11/2009

pdf3/2014 – O spôsobe náhradneho zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kamenec pod Vtáčnikom

pdfDodatok č. 1 k VZN č. 5/2010 O stanovení úhrad v oblasti školstva


2013

pdf1/2013 – O dani z nehnuteľnosti

pdf2/2013 – O miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

pdf3/2013 – O miestnej dani za psa

pdf4/2013 – O používaní zábavnej pyrotechniky

pdf5/2013 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013


2012

pdf1/2012 – O dani z nehnuteľnosti

pdf2/2012 – O miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

pdf3/2012 – Trhový poriadok obce

pdf4/2012 – O niektorých podmienkach držania psov na území obce


2011

pdf1/2011 – O dani z nehnuteľnosti

pdf2/2001 – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdf3/2011 – O miestnych daniach

pdf5/2011 – O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác

pdf6/2011 – O pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb


2010

pdf1/2010 – O dani z nehnuteľnosti

pdf2/2010 – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdf3/2010 – O miestnych daniach

pdf4/2010 – O povinnej školskej dochádzke a jej plnení

pdf5/2010 – O stanovení úhrad v oblasti školstva


2009 

pdf3/2009 – O miestnych daniach

pdf4/2009 – O sociálnych službách

pdf5/2009 – O stanovení úhrad v oblasti školstva

pdf6/2009 – O vyhradení miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu

pdf7/2009 – O určení miest na vylepovanie volebných plagátov a o uverejnení zoznamov kandidátov pre voľby doorgánov samosprávy obcí,pre voľby do do orgánov samosprávnych krajov, pre voľby do Národnej rady Slovenskej       republiky a voľby do Európskeho parlamentu

pdf8/2009 – O stanovení úhrad v oblasti školstva

pdf9/2009 – O stanovení úhrad za donášku stravy

pdf10/2009 – O stanovení úhrad v oblasti školstva

pdf11/2009 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole, dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2010

SODB 2021

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

OBECNÝ ÚRAD

Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vt.

Tel:_ 046/546_ 5015
E-mail: podatelna@kamenec.sk


Úradné hodiny
:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 13:00
OBEC

Rozloha: 24,71 km²

Počet obyvateľov: 1751

Výška: 270 - 320 m n.m.

Vrch Vtáčnik: 1.346 m n.m.

Prvá zmienka: rok 1355

Okres: Prievidza

Kraj: Trenčiansky

POČASIE